V Š E O B E C N É    O B CH O D N Í    P O D M Í N K Y

 

Maloobchod

 

 

 1. Základní ustanovení

 

 1.  Tyto obchodní podmínky se vztahují na služby poskytované zákazníkům internetovým obchodem provozovaným firmou Ing. Karel Horák se sídlem: Žehuň 116, PSČ 289 05, IČ: 43144136 (dále jen „dodavatel“).

 

 1. Kontaktní údaje:

adresa: Choťovice 134, 289 05 Žehuň, okres Kolín

email: info@masonafarme.cz

telefon: + 420 702 134 144

 

 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných dodavatelem se zákazníky při prodeji masných a jiných potravinářských výrobků dodavatele zákazníkům.

Dodavatel si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek. Každá změna obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na stránkách dodavatele a vztahuje se zásadně na smlouvy uzavřené po nabytí jejich účinnosti.

 

 

 1. Uzavření smlouvy

 

 1. K objednání zboží slouží elektronický formulář na stránkách dodavatele: www.masonafarme.cz (dále jen „objednávka“).

Pro řádné podání objednávky je třeba elektronický formulář vyplnit všemi potřebnými údaji a odeslat jej dodavateli. Zákazník má možnost vytisknout si pro svoji potřebu odeslanou objednávku.

 

 1. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje závaznost objednávky a dále to, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

 

 1. Po zařazení objednávky do objednávkového systému obdrží zákazník do 5 minut od dodavatele na elektronickou adresu, uvedenou v objednávce, závaznou objednávku potvrzenou dodavatelem. Okamžik doručení závazné objednávky potvrzené dodavatelem se považuje za uzavření smlouvy.

 

 1. Zboží objednané zákazníkem do 20.00 hod. bude připraveno k vyzvednutí do 3 pracovních dní na adrese prodejny, nezvolí-li zákazník v objednávce v rubrice poznámka jiný pracovní den.

 

 1. Pokud se zákazníkovi nezobrazí informace o zařazení objednávky do objednávkového systému nebo pokud ve stanovené lhůtě není zákazníkovi doručen objednávka potvrzená dodavatelem, je třeba, aby odběratel kontaktoval dodavatele obratem telefonicky na č. + 420 702 134 144.

 

 1. Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech před odesláním potvrzení objednávky kontaktovat zákazníka telefonicky na telefonním čísle, které zákazník uvedl v objednávce.

 

 1. Vlastnické právo k objednanému zboží přechází z dodavatele na zákazníka zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

 

 

III. Zrušení a změna objednávky

 

 1.  Zákazník může svoji objednávku v celém rozsahu nebo zčásti zrušit nebo změnit, a to vždy na základě telefonického hovoru s dodavatelem. Musí tak učinit nejpozději do dvou hodin od odeslání objednávkového formuláře.

 

 1. Zákazník má možnost si tuto informaci vytisknout pro svoji potřebu. Závazné potvrzení zrušení nebo změny objednávky není dodavatelem zákazníkovi již zasíláno. Takové zrušení nebo změna objednávky nejsou spojeny se žádnými sankcemi k tíži zákazníka.

 

 1. Zrušení nebo změna objednávky po dvou hodinách od odeslání objednávky může být zákazníkovi zamítnuto ze strany dodavatele.

 

 1. V případě, že zákazník veškeré objednané a dodané zboží nepřevezme bez toho, že by došlo k platnému zrušení nebo změně objednávky, je zákazník povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 30% ceny dodávaného zboží. Zákazníkem nepřevzaté zboží bude zákazníkovi dodáno znovu jen na jeho výslovnou žádost.

 

 

 

 

 

IV.Cena zboží

 

 1. Veškeré ceny zboží, uváděné na stránkách dodavatele, jsou uváděny včetně DPH s tím, že odchylky minus/plus 20% v závislosti na váze zboží jsou možné. Odesláním objednávky vyjadřuje odběratel svůj souhlas s cenou.

Po uzavření smlouvy jsou tyto ceny neměnné a pro obě strany závazné.

 

 1. Balné není účtováno, je poskytováno zákazníkovi zdarma. V ceně zboží není zahrnuto přepravné.

 

 1. Při nákupu nad 3.500,- Kč bez DPH v okruhu 25 km od adresy Choťovice 134, Žehuň 289 05 (adresa prodejny) je doprava zdarma.

 

V. Termín dodání

 

 1.  Zákazník si ve své objednávce zvolí časový úsek pracovního dne, ve kterém má být zboží dodáno. Zákazník může v poznámce na objednávce uvést i jiný pracovní den dodání zboží než nejblíže možný. Neuvede-li zákazník jiný den dodání zboží, bude mu v případě objednání zboží do 20.00 hod. zboží dodáno dle předchozích podmínek.

 

VI. Způsob dodání zboží

 

 1. Zákazník si může objednané zboží osobně převzít na prodejně v libovolné částce objednaného zboží dodavatele nebo mu může být v případě objednávky nad 1.000,- Kč bez DPH zboží dodáno na adresu Nad vodovodem 1526/49, Praha 10.

 

 1. Pokud si zákazník zvolí osobní převzetí zboží, může zboží převzít na prodejně dodavatele na adrese: Choťovice 134, 289 05 Žehuň, okres Kolín a to ve čtvrtek a pátek v době od 8.00 hodin do 17.00 hodin nebo v Hotelu Na Farmě ovšem vždy po předchozí domluvě s dodavatelem.

 

 1. Přepravu zboží zajišťuje dodavatel vlastními k tomu účelu upravenými vozy. Dodavatel se zavazuje zákazníkovi zabalit objednané zboží pro přepravu způsobem, aby nedošlo k jeho poškození.

 

 

 1.  Při předání zboží obdrží zákazník od oprávněného pracovníka dodavatele fakturu a objednávku – dodací list.

Vakuované zboží obsahuje všechny potřebné informace o podmínkách pro skladování zboží a o době spotřeby na etiketě.

 

 1.  Při předání zboží je zákazník ve vlastním zájmu povinen překontrolovat, zda obal zboží není porušen, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození zboží a zda váha zboží odpovídá váze zboží uvedené v dodacím listu.

 

 

VII. Způsob platby za zboží

 

 1.  Dodané zboží hradí zákazník oprávněnému pracovníku dodavatele při dodání zboží v hotovosti, a to oproti předání faktury s potvrzením dodavatele o zaplacení, a dále oproti potvrzení objednávky – dodacího listu odběratelem.

 

 

VIII. Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

 

 

 1. Možnost vrátit zboží, zakoupené prostřednictvím internetového obchodu, bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, se nevztahuje na zboží podléhající rychlé zkáze (§ 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku).

 

 

IX Ochrana osobních dat

 

 1. Osobní data, která uvede zákazník v objednávce, slouží pouze ke správnému uskutečnění a plnění objednávky. Osobní data jsou uchovávána v souladu s platnými zákony a nebudou zveřejněna, poskytnuta třetí osobě ani použita pro komerční nabídku nesouvisející se službami dodavatele. Zákazník může dodavatele kdykoliv vyzvat elektronickou poštou k jejich vymazání.

 

 1.  Zákazník odesláním objednávky vyjadřuje souhlas s tím, že může být na jím uvedené emailové adrese informován dodavatelem o novinkách v sortimentu nabízeného zboží a službách. Nemá-li zákazník zájem o zasílání dalších informací nebo s jejich zasíláním nesouhlasí, oznámí tuto skutečnost elektronickou poštou dodavateli. Dodavatel jej bezodkladně vymaže z registru adresátů novinek v sortimentu nabízeného zboží.